Vedtægter

Vedtægter

Foreningens vedtægter:

 

§1 Foreningens navn er "Odder Whisky Laug" og har hjemsted i Odder Kommune.

Stk. 2: Foreningens postadresse er formandens adresse.

Stk. 3: Foreningens officielle e-mail-adresse er odderwhiskylaug@gmail.com.

 

§2 Foreningens formål er at øge interessen og kendskabet til whisky generelt, men i særdeleshed

single malt whisky, for alle interesserede i og omkring Odder.

Stk. 2: Formålet søges opfyldt gennem afholdelse af smagninger for foreningens medlemmer.

Aktiviteterne kan i begrænset omfang udvides til at arrangere ture og besøg i ind- og udland.

 

§3 Adgang til optagelse i Odder Whisky Laug har alle, som er interesseret i smagning af whisky på en sober måde

og som minimum er 18 år.

Stk. 2: Bestyrelsen kan begrænse medlemsantallet, eks. af hensyn til kapaciteten i de til rådighed værende smagelokaler.

Stk. 3: Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer der bringer Lauget i miskredit, eller jf. §4.1.

Stk. 4: Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen – evt. indbetalt kontingent refunderes ikke.

 

§4 Kontingentet til Odder Whisky Laug fastsættes på generalforsamlingen for det følgende regnskabsår. Betalingen foretages via bankoverførsel for et år ad gangen. Er kontingentet ikke betalt 14 dage efter seneste betalingsfrist ekskluderes medlemmet automatisk af Lauget.

Stk. 2: Regnskabsåret følger kalenderåret. Revisoren reviderer regnskabet, og dette kundgøres sammen med dagsordenen til godkendelse på generalforsamlingen.

Stk. 3: Et betalende medlem modtager mail om nye tiltag, får adgang til medlemstilbud og opnår rabat ved smagningerne. Ved smagninger med begrænset deltagerantal offentliggøres tidspunkt for, hvornår billetter sættes til salg, og disse tildeles efter først-til-mølle-princippet.

Hvis der tillige er forhandlet lokale rabatter på plads for medlemmerne, offentliggøres disse på generalforsamlingen og på Laugets hjemmeside, og er gældende for 1 år ad gangen.

 

§5 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes i forbindelse med smagningen i marts måned. Generalforsamlingen indvarsles skriftligt med mindst en måneds varsel.

Stk. 2: Afstemninger foretages ved håndsoprækning eller skriftligt, såfremt der fremsættes begæring herom. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 3: Givet at den er lovligt indvarslet, er generalforsamlingen beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal. Særlige forhold fremgår dog af §9 og §10.

Stk 4: Dagsordenen tilsendes eller offentliggøres for medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, og skal som minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kassereren aflæggelse af regnskabet

4. Fastsættelse af kontingent

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg til bestyrelse og suppleanter

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt

Stk. 5: Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest 15. februar.

Stk. 6: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes når et flertal i bestyrelsen eller mindst 15 medlemmer fremsætter anmodning derom med en motiveret dagsorden.

 

§6 Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, aktivitetsansvarlig og sekretær.

Stk. 2: Valg til bestyrelsen sker for en toårig periode. I lige år vælges formand og et bestyrelsesmedlem. I ulige år vælges kasserer og to bestyrelsesmedlemmer. Desuden vælges hvert år en eller to bestyrelsessuppleanter for en etårig periode.

Stk. 3: Bestyrelsen konstituerer de tre poster imellem sig og fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 4: Foreningen tegnes af formanden i selskab med et bestyrelsesmedlem.

Stk. 5: Da engagementet til de ovennævnte poster er på frivillig basis, dækkes omkostninger i forbindelse med varetagelse af bestyrelsesarbejdet mod aflevering af bilag.

Stk. 6: Bestyrelsen er fritaget for betaling ved smagninger.

 

§7 Bestyrelsen mødes så ofte det findes nødvendigt, eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Formanden indkalder til møderne. Ved formandens fravær varetages dennes pligter og ansvar af næstformanden.

Stk. 2: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre af dens medlemmer deltager i et bestyrelsesmøde. Formanden eller næstformanden skal være den ene.

 

§8 Alle henvendelser til foreningen stiles til formanden eller til foreningens officielle e-mailadresse.

Her arkiveres tillige al ind - og udgående mail. Medlemmerne er forpligtet til at informere Lauget om ændringer i adresse- og kontaktinformationer.

 

§9 Ændringer i nærværende vedtægter kan kun vedtages, når mindst to tredjedel af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer har stemt for vedtagelsen.

 

§10 Ophævelse af foreningen kan ske på en generalforsamling, kan kun ske i to tilfælde:

· hvis to tredjedele af samtlige medlemmer ved en urafstemning har vedtaget ophævelse af foreningen, eller

· hvis foreningen giver underskud, og det ikke er muligt at skaffe de fornødne midler, til at drive foreningen videre.

Foreningens midler, der forefindes som indestående i pengeinstitut og i kontante penge, overdrages til Odder Kommunes kulturelle forvaltning, dog med de klausuler, der kan være vedtaget på en ordinær generalforsamling.

Odder Whisky Laug

Danmark

 

odderwhiskylaug@gmail.com

Copyright © All Rights Reserved